Oświadczenie o prywatności Novy

Novy NV, z siedzibą w 8520 Kuurne, Noordlaan 6, działający pod numerem identyfikacyjnym 0436.260.171, jest administratorem danych osobowych wskazanym w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:

www.novy.com

Noordlaan 6
8520 Kortrijk
056/36.51.00
privacy@novy.com

Novy uważa ochronę Twojej prywatności za jeden ze swoich głównych priorytetów. Dlatego staramy się przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie rodzaje informacji o Tobie zbieramy, do jakich celów mają być wykorzystywane oraz jakim innym podmiotom zostaną ujawnione. Ponadto, w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie masz prawa, a także jak możesz z nich skorzystać w odniesieniu do swoich danych.

Krótko mówiąc, nasza polityka prywatności jednoznacznie zapewnia, że:

 • będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, które zostały wspólnie uzgodnione między nami;
 • nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych;
 • będziemy chronić dane osobowe z najwyższą starannością.

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci przekazania sugestii lub komentarzy dotyczących treści niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail lub skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Definicje w oświadczeniu prywatności

„Dane osobowe”: dane umożliwiające identyfikację osobową, które bezpośrednio lub pośrednio dostarczają pewnych informacji o Tobie jako osobie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu itp.)

„Administrator przetwarzania”: „właściciel” niektórych danych osobowych. Może to być Novy lub osoba trzecia (na przykład nasi klienci).

„Przetwarzający”: podmiot, który skutecznie przetwarza Twoje dane. Może to być sama firma Novy (jako usługodawca) lub podmiot zewnętrzny, która przetwarza dane otrzymane od, i w imieniu firmy Novy.

W przypadku pytań dotyczących oświadczenia o prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@novy.com.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Novy przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam dostarczyłeś nam te dane.

Novy przetwarza dane osobowe osób fizycznych, z którymi mamy, nawiązaliśmy lub chcielibyśmy nawiązać bezpośrednią lub pośrednią relację biznesową.

Dotyczy to zatem danych osobowych jej klientów, osób kontaktowych podanych przez jej klientów i dostawców, a także osób kontaktowych jej potencjalnych klientów oraz danych osobowych potencjalnych pracowników.

Novy może gromadzić lub pozyskiwać następujące dane osobowe o Tobie:

 • Informacje dotyczące tożsamości (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres)
 • Informacje dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie internetowej (adres IP, narzędzia do połączenia)
 • Dane dotyczące rozliczeń (nr VAT, numer rachunku bankowego)
 • Obrazy wideo, gdy osobiście odwiedzasz naszą siedzibę
 • Informacje dotyczące wykształcenia (w kontekście podania o pracę)
 • Skargi lub prośby, które możesz do nas kierować.

Novy nie ma zamiaru zbierać danych o odwiedzających stronę w wieku poniżej 16 lat. Nie możemy jednak zweryfikować, czy odwiedzający jest w tym wieku. Dlatego zalecamy rodzicom, aby monitorowali aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu danych na ich temat bez zgody rodziców. Jeśli okaże się, że bez twojej zgody zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej, prosimy o kontakt pod adresem privacy@novy.com, a niezwłocznie je usuniemy.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu umożliwienia nam świadczenia naszych usług. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • aby zapewnić sprawność operacyjną, np. aby umożliwić nam nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami kontaktowymi naszych klientów lub dostawców;
 • w celu sfinalizowania zawarcia i wykonania umowy, którą z tobą zawarliśmy, np. gdy zarejestrowałeś swoje urządzenie w ramach programu gwarancyjnego lub gdy składasz zamówienie na naszej stronie internetowej;
 • w celu umożliwienia Ci umieszczania i wymiany informacji na naszej stronie internetowej, na przykład podczas wypełniania naszego formularza kontaktowego lub zamawiania naszego katalogu;
 • aby umożliwić nam wysłanie faktury, gdy dotyczy ona płatnej usługi/produktu. Nigdy nie publikujemy informacji finansowych na naszej stronie internetowej i takie informacje nie są również nigdy udostępniane stronom trzecim w celach innych niż te, które są wymagane do prawidłowego wykonania umowy;
 • do wysyłania biuletynu, ofert, informacji o użytkowniku, itp.;
 • w celu przestrzegania przepisów prawnych i ustawowych, które regulują naszą działalność, na przykład w kontekście naszych obowiązków księgowych;
 • aby umożliwić nam rekrutację nowych pracowników;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej siedziby, np. instalacja systemu monitoringu wideo i rejestracja naszych gości.

Novy nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane procesy dotyczące spraw, które wpływają lub mogą mieć wpływ na osoby fizyczne.

Na jakich podstawach prawnych opieramy nasze procesy?

Podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie przez nas danych:

(i) umowa, którą zawarłeś z nami w celu świadczenia ci naszych usług;

(ii) Twoja zgoda;

(iii) nasze zobowiązania prawne dotyczące przechowywania niektórych danych;

(iv) nasz uzasadniony interes

Dostęp i przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Novy nie sprzedaje Twoich danych osobowych stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie wtedy, gdy zostanie to uznane za konieczne do prawidłowego wykonania zawartej z Tobą umowy lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. W tym zakresie możemy zwrócić się do podmiotów zewnętrznych o pomoc techniczną (hosting strony internetowej, sklep internetowy), przekazywanie wiadomości e-mail (oprogramowanie do przetwarzania ruchu pocztowego lub dostawcę poczty), płatności (np. dostawcy usług płatniczych lub agencji windykacyjnej w przypadku zwłoki w płatności) oraz wysyłki przesyłek (usługa kurierska). Tacy odbiorcy Twoich danych osobowych mogą wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej między nami umowy. Nie wolno im wykorzystywać tych danych do jakichkolwiek innych celów. Ponadto, zawieramy umowy o przetwarzanie z firmami, które przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie, w celu zapewnienia pełnego zachowania tego samego rygorystycznego poziomu bezpieczeństwa i poufności dotyczących tych danych.

Czas trwania przetwarzania

Novy nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to uzasadnione do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Poufność i bezpieczeństwo

Novy zobowiązuje się dopilnować, jak najlepiej potrafi, że będą przestrzegane wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych za pomocą technicznych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu oraz nieautoryzowanej zmianie danych.

Albo Novy, albo, w odpowiednim przypadku, Przetwarzający, powinien przechowywać dane osobowe na serwerach w Belgii lub w Unii Europejskiej.

Twoje prawa

Masz prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto masz również prawo do cofnięcia ewentualnej zgody na czynności przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Novy. Ponadto masz również prawo do przenoszenia danych. Możesz poprosić nas o przekazanie za pośrednictwem pliku komputerowego Twoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu, do Ciebie lub innej wybranej przez Ciebie organizacji.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego lub kilku z wyżej wymienionych praw, możesz skierować swoje żądanie do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.novy.com.

Abyśmy mogli upewnić się, że wniosek składasz sam, poprosimy Cię również o dołączenie kopii dowodu osobistego.

Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 4 tygodni.

Podsumowując, zwracamy również uwagę na Twoje prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Prywatności.

Privacy Commission
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSELS
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@novy.com.